لعنت بر نفس ما و بر کردارش از سعیدا

سعیدا

سعیدا

سعیدا

لعنت بر نفس ما و بر کردارش

1
لعنت بر نفس ما و بر کردارش
بر مطلب و بر مقاصد بسیارش
2
دایم به خدا خدا منم می گوید
کو مرد خدایی که برد بر دارش
عکس نوشته
لعنت بر نفس ما و بر کردارش از سعیدا