آگاه بزی ای دل و آگاه بمیر از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

آگاه بزی ای دل و آگاه بمیر

1
آگاه بزی ای دل و آگاه بمیر
چون طالب منزلی تو در راه بمیر
2
عشقست بسان زندگانی ور نه
زینسان که تویی خواه بزی خواه بمیر
عکس نوشته
آگاه بزی ای دل و آگاه بمیر از ابوسعید ابوالخیر